پروژه‌های شرکت اقتصادی گردشگری ایرانیان

بنیـــاد نیکوکاری یاس فاطمه‌النبـی(س)

بنیـاد نیکـوکاری یـاس فاطمـه‌النبـی، خیریه‌ای مستقل با شماره مجوز 27058/93/900 از سازمان بهزیستی کشور است که در تاریخ 93/03/04 بـا حمایت‌هـای بانـک گردشـگری و شرکت‌های زیرمجموعـه گـروه مالـی گردشـگری آغاز به کار کرده است. این موسسـه غیرانتفاعـی، غیرسیاسـی و غیرتجـاری به‌منظور خدمت‌رسـانی بـه اقشـار آسـیب‌پذیر جامعـه در حوزه‌های مختلف و همچنین حمایـت از آسـیب‌دیـدگان اجتماعـی و قهـری و بیمـاران صعب‌العلاج فعالیت می‌کند و فراهـم آوردن امکانـات آموزشـی، بهداشـتی و رفاهـی و همچنیـن سـاخت، مشارکت و بهره‌برداری از مجتمع‌های مسـکونی، رفاهـی، آموزشـی و تربیتـی بـرای این اقشـار را از جمله مهم‌ترین برنامه‌های خود تعریف کرده است. بنیاد نیکوکاری یاس، هدف و کارکرد خـود را هم‌افزایـی و نـه رقابـت بـا سـایر نهادهـای خیریـه و مردم‌نهاد می‌داند و خدمـات خـود را در بخش‌هـای آموزشـی، اجتماعـی‌فرهنگـی و حمایتـی بـا نـگاه توانبخشی بـه اقشـار کـم برخـوردار ارائـه می‌دهـد. درخواسـت تأسـیس این بنیـاد، در سـال 1393 بـا  مشارکت‌های مردمـی سـازمان بهزیسـتی کشـور ارائـه شد و پـس از اخـذ مجوزهـای لازم، در اداره کل ثبـت شرکت‌های سـازمان ثبـت و اسـناد کشـور به‌عنوان یـک شـرکت غیرانتفاعـی به ثبـت رسید. هدف‌گذاری ساخت 100 مدرسه در مناطق کمتر برخوردار کشور که تاکنون 17 واحد آموزشی از این تعداد در مناطق جنوب و شرق کشور به بهره‌برداری رسیده است ازجمله مهم‌ترین فعالیت‌های این بنیاد در راستای نهضت مدرسه‌سازی گروه مالی گردشگری در کشور است. مهم‌ترین افتخار بنیاد نیکوکاری یاس فاطمه‌النبی(س) آن است که به‌عنوان اولین نهاد خیریه در سطح کشور فعالیت‌های خود را منطبق با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و امر توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر در مناطق کمتربرخوردار کشور ( به‌ویژه استان‌های جنوبی ) برنامه‌ریزی و اجرا می‌کند.
شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان در راستای مسئولیت های اجتماعی خود و پس از اخذ مصوبه مجمع عمومی سالیانه، طی یک بودجه مشخص نسبت به همکاری با بنیاد مذکور اقدام نموده است.

گالری تصاویر