پروژه‌های شرکت اقتصادی گردشگری ایرانیان

چاپ قران‌های نفیس

    مصحف شریف یکی ازنفایس کتابت ایرانی اسلامی می باشد که نوشته شده علاءالدین بن محمدالحافظ التبریزی در گنجینه کتابخانه و موزه ملی ملک نگهداری می شود و همچون مروارید نایابی است که می باید به دنیای امروز جهان اسلام معرفی می گردید. شکوفایی قلم محقق در سده نهم هجری حاصل کوشش خطاطان سده های متقدم است که با ذوق و مهارت کسانی چون یاقوت مستعصمی، ارغون کاملی، احمد سهروردی و ... شکوفا شد.
متن قرآن با طلای محرر نوشته شده و در جلد این مصحف مجموعه ای ازتکنیک های مختلف جلدسازی دوره تیموریه و صفویه به چشم می خورد که یکی از نمونه های بی نظیر جلدسازی ایرانی اسلامی است.
بستر اصلی جلد چرم قهوه ای تیره می باشد ، در سمت رویه جلد در کتیبه های بازومندی در حاشیه بیرونی جلد 
آیت الکرسی با خط نسخ حلی به صورت برجسته با رنگ طلایی نوشته شده است. در فاصله بین کتیبه ها ترنج های کوچکی قرار گرفته که بر روی زمینه قهوه ای و قرمز با نقوش حلکاری گل و بوته تزیین شده است .
فاصله بین کتبیه های بازوبندی و متن جلد یک حاشیه نسبتا پهن با نقش طلایی بر روی زمینه سبزرنگ رسم شده متن را از حاشیه جداساخته است .
در مجموع خوشنویسی آرایه تزیینی و جلد مصحف علاالدین همگی حکایت از نفاست این نسخه دارند که یکی از شاهکارهای قرآنی از قرن دهم هجری می باشد که خوشبختانه بدون هرگونه آسیب تصمیم به چاپ آن گرفته شد .