پروژه‌های شرکت اقتصادی گردشگری ایرانیان

حضور در بازار سرمایه

نقش بازار سرمایه در اقتصاد این روزها بیش از گذشته آشکار است. با این وجود بازار سرمایه می تواند به عنوان اهرمی در جهت تسهیل اقتصاد مقاومتی نقش بسزایی داشته باشد. در اقتصادهای توسعه یافته، بازار سرمایه به دلیل جایگاه منحصر به فرد در تامین مالی بلندمدت و با حجم انبوه، نقش مهمی در پشتیبانی از رشد و توسعه اقتصادی ایفا می‌کند. بازار سرمایه به دلیل اتکا بر حجم وسیعی از منابع مالی خرد، می‌تواند کمک شایانی به اجرای پروژهای بزرگ داشته باشد. همچنین این بازار می تواند از طریق توسعه مشارکت عمومی مردم و با اتکا به ابزارهای مالی از جمله بسترسازی توسعه انتشار اوراق ‌صکوک و انواع صندوق های پروژه‌ و سهام، توان تامین مالی را در کشور تا حد زیادی افزایش دهد. در شرایط کنونی دوران اتکا به منابع بانکی در تامین مالی پروژه‌های بزرگ که اغلب از نوع بلندمدت هستند پایان یافته است. از این رو واجب است به بازارسرمایه به عنوان منبع تامین قابل‌ اتکاتری نگاه کرد. بی شک استفاده از ابزارهای این بازار در تامین مالی پروژه های اقتصادی متاثر از واقعیت های برآمده از رشد بازار سرمایه در سال‌های اخیر به شمار می رود. تامین مالی پروژه های بزرگ و زیربنایی با اتکا به منابع داخلی و نیز طراحی و ارائه ابزارهای سرمایه گذاری براساس سلایق مختلف سرمایه گذاران از عوامل اصلی تحقق چنین به شمار می رود. حمایت از شرکت‌ها و کارآفرینان از طریق پیاده سازی اصول تامین مالی شرکت‌های دانش بنیان و استارت آپها تاثیر مهمی در ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی کشور در فضای اقتصاد مقاومتی دارد. از سوی دیگر، بورس اوراق بهادار به دلیل وجود دانش انباشته و اعتبار بین المللی می‌تواند زمینه ساز انتشار اوراق مشارکت ارزی و تامین مالی از محل منابع بین‌المللی نیز باشد.