امور سهام و بورس

سرمایه و ترکیب سهامداران

   طبق مصوبه مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده شرکت مورخ 1397/03/31، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شماره شناسه ملی 10380076460 به‌عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شماره شناسه ملی 10861687625 به‌عنوان بازرس علی‌البدل شرکت برای سال مالی مورد گزارش انتخاب شدند.

مهم‌ترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از : 1- قانون تجارت و اساسنامه 2- قانون بازار اوراق بهادار و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغ شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار 3- قانون کار و تأمین اجتماعی

حسابرس و بازرس قانونی

   شرکت در تاریخ 1395/03/26 با شماره 11436 در فهرست شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهــادار درج گردیده و سهام آن تا تاریخ تأیید این گزارش مورد معامله قرار نگرفته است.

محیط حقوقی شرکت

   سرمایه شرکت در بدو تأسیس  به مبلغ 10 میلیارد ریال (شامل تعداد 10 میلیون سهم، به ارزش اسمی هر سهم 1.000ریال) بوده که طی دو مرحله به شرح زیر به مبلغ 3.000 میلیارد ریال (شامل تعداد 3 میلیارد سهم، به ارزش اسمی هر سهم 1.000 ریال) در پایان سال مالی منتهی به 1394/09/30 افزایش یافته و تا پایان سال مالی مورد گزارش تغییری نداشته است.

تغییرات سرمایه شرکت

تاریخ افزایش سرمایه

درصد افزایش سرمایه

سرمایه جدید

(میلیون ریال)

محل افزایش سرمایه

1392/12/28

100

1.000.000

آورده نقدی

1393/10/09

300

3.000.000

مطالبات حال شده و آورده نقدی

 

   همچنین ترکیب سهامداران شرکت در پایان سال مالی منتهی به 1397/09/30 و تاریخ تأیید گزارش به شرح جدول زیر است:

ردیف

نام سهامدار

سال مالی منتهی به
 1397/09/30

تاریخ تأیید گزارش

تعداد سهام

درصد

تعداد سهام

درصد

1

شرکت بانک گردشگری

2.377.500.000

25/79

2.377.500.000

25/79

2

شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران

600.000.000

20

600.000.000

20

3

شرکت فرآیند کمال پارسه ارزش

5.872.000

2/0

5.872.000

2/0

4

شرکت گروه توسعه انرژی نفت و گاز لاوان

7.500.000

25/0

7.500.000

25/0

5

شرکت سینا سروش اریکه

7.000.000

23/0

7.000.000

23/0

6

شرکت توسعه امید افق گردشگری

1.500.000

05/0

1.500.000

05/0

7

سایر سهامداران(اشخاص حقیقی)

628.000

02/0

628.000

02/0

جمع

3.000.000.000

100

3.000.000.000

100

 
 
 وضعیت معاملات و قیمت سهام
   شرکت در تاریخ 1395/03/26 با شماره 11436 در فهرست شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهــادار درج گردیده و سهام آن تا تاریخ تأیید این گزارش مورد معامله قرار نگرفته است.

 محیط حقوقی شرکت 
مهم‌ترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از : 1- قانون تجارت و اساسنامه 2- قانون بازار اوراق بهادار و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغ شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار 3- قانون کار و تأمین اجتماعی

حسابرس و بازرس قانونی
   طبق مصوبه مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده شرکت مورخ 1397/03/31، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شماره شناسه ملی 10380076460 به‌عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شماره شناسه ملی 10861687625 به‌عنوان بازرس علی‌البدل شرکت برای سال مالی مورد گزارش انتخاب شدند.