انتصاب مدیر عامل جدید

اخبار
انتصاب مدیر عامل جدید شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان بنا بر گزارش روابط عمومی شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان، پیرو صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 1400/08/23 که با حضور كليه اعضاء…

دریافت تنديس زرين و تقدير نامه

اخبار
دریافت تنديس زرين و تقدير نامه در اجلاس سراسری نشان تعالی کیفیت هلدینگ اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان (سهامی عام) در اجلاس سراسری نشان تعالی کیفیت ، تنديس زرين و تقدير…