تغییر طبقه بندی در فرابورس

اطلاعیه مهم در خصوص تغییر طبقه بندی شرکت های درج شده در تابلوی “پایه قرمز” فرابورس ایران