مدیر عامل جدید هلدینگ نگین گردشگری منصوب شد.

  1. خانه
  2. اخبار
  3. مدیر عامل جدید هلدینگ نگین گردشگری منصوب شد.

مدیر عامل جدید هلدینگ نگین گردشگری منصوب شد.

با صدور حکمی از سوی آقای دکتر مهدی جهانگیری رئیس محترم گروه مالی گردشگری آقای حسین رحمتی به عنوان مدیر عامل جدید شرکت منصوب گردید.

مراسم تودیع و معارفه آقایان تابش و رحمتی با حضور قائم مقام گروه مالی گردشگری برگزار و از خدمات مدیرعامل قبلی تقدیر به عمل آمد.