هلدینگ سرمایه گذاری لقمان

شرکت سرمایه‌گذاری لقمان در تاریخ 1383/11/03 تحت شماره 239310 با شخصیت حقوقی شرکت سهامی عام نزد اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. این شرکت در حوزه سرمایه گذاری در بازار سرمایه فعالیت می کند. با نگاهی به بازار سرمایه در کشور که با سرعت فوق العاده ای در حال دگرگونی و تحول است می‌توان چشم انداز بسیار شفافی را متصور شد و بر این نکته تاکید کرد که در دنیای امروز، کشورمان نیز حرفی برای گفتن و عرضه کردن تجارب سرمایه گذاری خود دارد. با توجه به این چشم انداز در شرکت سرمایه‌گذاری لقمان نیز برنامه هایی برای تأسیس شرکت تأمین سرمایه، خرید سهام شرکت های کارگزاری، شرکت های سبدگردان مشاوران سرمایه گذاری و تأسیس سایر شرکت های مرتبط با بازار سرمایه تدوین شده است.