مدیرعامل جدید هلدینگ اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان منصوب شد

  1. خانه
  2. اخبار
  3. مدیرعامل جدید هلدینگ اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان منصوب شد

مدیرعامل جدید هلدینگ اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان منصوب شد

با صدور حکمی از سوی آقای دکتر مهدی جهانگیری رئیس محترم گروه مالی گردشگری آقای مهدی شهبازی به عنوان مدیر عامل جدید شرکت منصوب گردید.
مراسم تودیع و معارفه آقایان رحمتی و شهبازی با حضور جمعی از مدیران ارشد گروه مالی گردشگری برگزار و از خدمات مدیرعامل قبلی تقدیر به عمل آمد.