هلدینگ نگین گردشگری به دریافت گواهینامه ایزو 56002 مفتخر گردید

هلدینگ نگین گردشگری به دریافت گواهینامه ایزو 56002 مفتخر گردید

Negin Iso Certificate

هلدینگ نگین گردشگری به دریافت گواهینامه ایزو 56002 مفتخر گردید.

این گواهینامه چارچوبی برای اجرای سیستم مدیریت نوآوری در مجموعه هلدینگ ایجاد می نماید.

این مدرک ارزشمند پنجره ای به سوی توسعه راه حل های جدید، سیستم ها، محصولات و خدمات باز می نماید.

ایزو ۵۶۰۰۲:۲۰۱۹ یک چارچوب راهنمایی برای سیستم مدیریت نوآوری است. ایزو ۵۶۰۰۲ یک رویکرد سیستمی برای ادغام نوآوری در سازمان ها فراهم می‌کند. چارچوب راهنما به سازمان‌ها، صرف‌نظر از نوع و اندازه، برای پی‌گیری و ایجاد فرصت‌هایی برای توسعه راه‌حل‌های جدید، سیستم‌ها، محصولات و خدمات کمک می‌کند.

بر اساس هشت اصل مدیریت نوآوری، استاندارد ISO 56002: 2019 نحوه عملکرد سازمان را برای نوآوری موثرتر و کارآمدتر تعریف می کند:

  • شکوفایی ارزش
  • رهبری
  • جهت استراتژیک
  • فرهنگ
  • شناسایی نکات
  • مدیریت عدم قطعیت
  • سازگاری
  • رویکرد سیستماتیک

استاندارد ایزو ۵۶۰۰۲:۲۰۱۹ شامل چه مواردی است؟

استاندارد ایزو ۵۶۰۰۲، به عنوان یک راهنما و ارائه دهنده ساختار برای اطمینان از پیشرفت مستمر سیستم های مدیریت نوآوری و تعیین یک زبان و استاندارد مشترک به کار می رود. کلیه عناصر مورد نیاز برای استقرار، مدیریت و بهبود یک سیستم مدیریتی برای نوآوری و اجرای استاندارد ضروری است. این ها شامل مؤلفه های اصلی مانند زمینه داخلی و خارجی سازمان مربوطه، جنبه های فرهنگی و مشارکتی، نقش مدیریت، گردش کار، اهداف و خود فرآیند نوآوری است.

منبع : isosystem.org